Avís legal i política de privacitat

1.- Titular del lloc web.
Titular del lloc web : libreriasoriano.com
Domicili Social: Carrer Xàtiva 15  –,46002 València
CIF: 24338154Z
Adreça de correu electrònic: infoweb@libreriasoriano.com

2.-Introducció.
Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privacitat, LLIBRERIA SORIANO domiciliada al carrer Xàtiva, 15 , 46002 València, informa els usuaris de la pàgina web de la seua propietat (d'ara endavant la “Web”) sobre les condicions d'ús de la Web així com de la seua política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguen ser sol·licitats.

3.- Condicions d'Ús.
Tota persona que accedisca a la Web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra aplicable.
L'usuari es compromet a no usar el present lloc web amb finalitats fraudulents, així com a no dur a terme conducta alguna que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de LLIBRERIA SORIANO. En cas d'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús del present lloc web, o de sospita raonable per part de l'empresa que l'usuari les està incomplint, LLIBRERIA SORIANO es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que siga necessària amb aqueixa fi.

4.- Responsabilitat.
LLIBRERIA SORIANO s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a aquest.
LLIBRERIA SORIANO no es responsabilitza de cap manera i en cap cas d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que pogueren visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el lloc web, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre LLIBRERIA SORIANO. i els particulars o empreses que puguen accedir a llocs webs aliens a LLIBRERIA SORIANO mitjançant aquests enllaços. LLIBRERIA SORIANO es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.
LLIBRERIA SORIANO. presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per a realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. LLIBRERIA SORIANO. no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web. En qualsevol cas, LLIBRERIA SORIANO durà a terme totes les actuacions necessàries per a restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

5. - Protecció de Dades.

 • 5.1. Responsable del Tractament.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament per l'entitat LLIBRERIA SORIÀ CIF 24338154Z, carrer Xativa 15, 46002 València quan així calga, com a Responsables del Tractament.
L'usuari podrà proporcionar-nos, de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades incloses en la web bé mitjançant l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte. El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de la present pàgina web implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat.

 • 5.2. Finalitats del tractament de les dades personals.

En general, la recollida i tractament de les seues dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:

 1. Poder contactar amb l'usuari.
 2. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
 3. Gestionar les tasques bàsiques d'administració.
 4. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagen remés a través d'aquest mitjà.
 5. Gestionar satisfactòriament les compres i/o altres serveis contractats.
 6. Gestionar l'alta, modificació o baixa de les dades aportades al NEWSLETTER.
 7. Mantindre-li informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils, d'ofertes, informació o serveis que pogueren resultar del seu interés.
 8. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l'experiència del client en fer ús de la Web 
 9. Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus Usuaris en aquesta.
 10. Gestionar adequadament la seua participació en els concursos, sortejos i promocions oferides per LLIBRERIA SORIANO. a través d'aquest mitjà.
 11. Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web.

Respecte al tractament de les seues dades amb finalitats promocionals o publicitaris, es facilitarà a l'interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l'oportú procediment, senzill i gratuït, perquè puga prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cost algun per a l'interessat.

 •  5.3. Legitimació.

Les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són el consentiment de l'usuari.

 • 5.4. Destinataris de les dades personals.

Els destinataris de la informació facilitada seran LLIBRERIA SORIANO Les dades personals dels usuaris no seran comunicats a cap empresa. Els destinataris de la informació subministrada, es comprometen en la utilització de les dades facilitades, a respectar la seua confidencialitat i a utilitzar-los d'acord a les finalitats prèviament autoritzades.

 • 5.5. Drets dels interessats.

L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a LLIBRERIA SORIANO mitjançant sol·licitud a la nostra adreça de correu electrònic establida a aquest efecte: correo@libreriasoriano.com, o a l'adreça postal de LLIBRERIA SORIANO adjuntant en tot cas, fotocòpia del D.N.I o document equivalent vàlid en dret que permeta acreditar la seua identitat,, i especificant el dret que desitja exercir.
Qualsevol interessat, podrà en qualsevol moment posterior, en els termes establits en la normativa sobre protecció de dades a cada moment vigent, revocar l'autorització concedida per al tractament de les dades personals.
L'interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) 
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se LLIBRERIA SORIANO el dret a excloure dels serveis a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret. L'usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

 • 5.6. Termini de conservació de les dades.

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament d'aquesta. Mantindrem les dades personals mentre existisca una relació contractual i/o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exercisca el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.
En aquests casos mantindrem les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguen ser necessaris per a l'exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que haja de ser atesa i per a això siga necessària la seua recuperació.
LLIBRERIA SORIANO complirà el que es disposa en la normativa vigent quant a l'haver de cancel·lació de la informació personal que haja deixat de ser necessària per a la fi o les finalitats per als quals va ser recaptada, bloquejant la mateixa, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats. Una vegada transcórreguen aquests terminis, s'eliminarà definitivament aqueixa informació mitjançant mètodes segurs.

 • 5.7. Informació que recaptem de les visites a la web. P.e. Google Analitycs

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten nostra web, ja siga perquè ens la facilita l'usuari de forma activa o perquè es troba simplement navegant en la nostra pàgina web. La informació que recaptem inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que usa l'usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual accedeix l'usuari i també informació sobre com utilitzes nostra web.
Aquesta informació la utilitzem per a saber el temps de càrrega de la nostra web, com s'utilitza, el nombre de visites i el tipus d'informació que més consulta l'usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment de la nostra web, per a poder oferir un millor servei a tots els usuaris.
En consideració a l'anterior, recaptem dades d'ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l'ús de la nostra pàgina i de millorar el coneixement sobre els interessos de l'Usuari.

 • 5.8. Mesures de seguretat.

LLIBRERIA SORIANO. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerides per la normativa vigent, en funció del tipus d'informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. LLIBRERIA SORIANO garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per a garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que vosté ens envia per Internet. No obstant l'anterior, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

 • 5.9. Cookies.

L'accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són xicotetes quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment puga utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vosté com un usuari concret i permet guardar les seues preferències personals, així com informació tècnica com puguen ser visites o pàgines concretes que visite.
Aquells usuaris que no desitgen rebre cookies o vulguen ser informats abans que s'emmagatzemen en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació consulte la nostra “Política de Cookies”.

6.- Seguretat en les transaccions.
LLIBRERIA SORIANO. garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de forma encriptada a través del protocol segur SSL, que garanteix el secret en la comunicació a través d'un diàleg amb claus de xifrat.
LLIBRERIA SORIANO a fi de garantir la seguretat de les transaccions efectuades a través de la present pàgina web té incorporat, en els seus processos de control, la verificació i gestió prèvia de la informació facilitada pel client respecte a la targeta de pagament. LLIBRERIA SORIANO. es reserva la facultat de rebutjar la sol·licitud de contractació i compra de bitllets el pagament dels quals s'efectue fent ús d'una targeta que no siga de la seua titularitat, obtinguda fraudulentament o amb la qual es pretenga realitzar una operació fraudulenta que perjudique els interessos del seu titular, de LLIBRERIA SORIANO o de qualsevol tercer.
Tinga en compte, addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tindre adoptats altres mesures antifraude i que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions. LLIBRERIA SORIANO no controla ni és responsable dels perjudicis que poguera ocasionar l'aplicació de les polítiques que tinguen aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjos pagament.
Queda prohibida la utilització d'un mitjà de pagament titularitat d'un tercer excepte en el cas que es compte amb l'autorització expressa de dita tercera, sent de la seua responsabilitat la prova d'aquesta autorització i assumint tots els danys i perjudicis que es produïsquen a LLIBRERIA SORIANO.

7.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.
La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en aquesta pàgina web, qualsevol que siga el seu format i característiques, així com tots els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual inherents a aquest lloc web, són titularitat de LLIBRERIA SORIANO. estant protegits tant per la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual com per la resta de legislació que puga ser aplicable. Dita continguda, no podrà ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no haja sigut expressa i prèviament autoritzat. LLIBRERIA SORIANO. es reserva l'exercici de les accions judicials que li assistisquen enfront dels qui vulneren els drets de la seua titularitat als quals s'ha fet referència.

8.- Modificacions.
LLIBRERIA SORIANO es reserva el dret a modificar el present Avís Legal i Política de Privacitat per a adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, així com per canvis en l'actuació i estratègia empresarial pel que recomanem la seua lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l'anterior, les relacions establides amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació del present Avís Legal i Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al lloc web per al seu establiment.
LLIBRERIA SORIANO. proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a aquest Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

9.- Legislació i Fur Aplicable.
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació que resulte d'aplicació.
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present document siga declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present.