CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

1. Naturalesa del contracte

A través d'este portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferits per María Consuelo Soriano Gijón (d'ara en avant, “la llibreria”). En aquells productes per als que la llibreria no dispose d'existències en eixe moment, la seua intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant de la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l'existència del producte sol·licitat pel client, este podrà iniciar el tràmit per a l'adquisició del dit producte a través d'este portal web basant-se en els termes i condicions establits.

2. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se en la web com a client per a:

  • Canviar la clau d'accés al compte.
  • Consultar l'estat de les comandes pendents.
  • Consultar o modificar les teues dades personals.

No cal registrar-se com a client per a:

  • Comprar.

Per a registrar-se com a client vosté haurà d'omplir el formulari de registre, en l'apartat “El meu compte” (s'accedix en la part superior dreta, en el menú principal), o bé en qualsevol moment en què se't sol·licite la identificació d'accés (pàgina de 'loguet').

La seua direcció email i una contrasenya són les dades que li identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccione l'opció corresponent i li l'enviarem a la seua bústia de correu.

Pot modificar les seues dades personals (canvi de domicili, d'email,…) o canviar la seua contrasenya entrant des de la mateixa opció “El meu compte”  en el menú principal. Si realitza una comanda, es tindran en compte per a eixa comanda les dades que tinguera registrats en eixe moment.

3. Com comprar

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre la llibreria i el Client és el castellà. Per a comprar no és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de polsar el botó “comprar”, s'accedix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament. Una vegada formalitzada la compra, les seues dades de registre seran els tinguts en compte per a la formalització de la compra, de la que es generarà un document electrònic que serà arxivat per la llibreria, no sent este accessible, encara que si podrà accedir a l'estat de la seua comanda. Qualsevol error en la introducció de les seues dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, haurà de posar-se en contacte immediat amb la llibreria per a comunicar la dita incidència.

Els títols que consten en la nostra base de dades corresponen a llibres que han sigut donats d'alta en algun moment en la nostra llibreria, sent les dades que proporcionem els referits al dit moment.

Per això, aquells títols que no són de "disponibilitat immediata" (llibre "no disponible"; llibre "esgotat") la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant-se la llibreria a canalitzar la sol·licitud del client davant del distribuïdor. Una vegada confirmada per este últim l'existència i el preu del producte, s'informarà per email al client perquè, si és el cas, procedisca a iniciar els tràmits de compra a través d'esta web.

Els preus indicats en la nostra web tenen inclòs l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Comunitat Europea, cal deduir de l'import total de la comanda, en llibres el 4% i en objectes i audiovisuals el 21% corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

4.    Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

5.    Forma de pagament

Vosté podrà triar la forma de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Per a això haurà d'accedir a la “cistella d'anar a comprar” i triar en el menú desplegable, qual de les diferents formes de pagament és la que desitja.

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades d'enviament i facturació són els que consten en la fitxa de registre del client. Les dades de facturació només serà necessari introduir-los si són diferents dels d'enviament.

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l'import dels gastos d'enviament se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que siga possible i que açò no demore en excés l'entrega.

El cost definitiu de l'enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar la seua compra. El dit import inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

En enviaments a països no comunitaris la llibreria no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

Els enviaments per Correu són sense certificar. La Llibreria no es fa responsable en el cas que el paquet enviat per aquest mitjà no arribe a destinació.

8. Arreplegades

És possible arreplegar la comanda en la llibreria, dins de l'horari establit i sempre que s'haja rebut confirmació que està disponible.

9.    Entrega de la comanda i la factura.

La llibreria farà entrega de la corresponent factura al client en el moment d'entrega de la comanda. Per a enviaments nacionals, l'enviament de la comanda es realitzarà dins dels 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, el termini d'entrega haurà de ser prèviament consultat amb la llibreria. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l'enviament. 

10.    Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garantix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre els estrictament necessaris. La llibreria es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Estes dades queden emmagatzemats en la base de dades de la llibreria. El client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per a modificar-los.

11.    Com consultar l'estat d'una comanda

Per a consultar l'estat de les seues comandes pendents hi ha d'entrar per l'opció ‘el meu compte' en la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-se (pàgina de ‘loguet') podrà accedir a la seua pàgina de comandes, on trobarà els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda.


12.    Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faça efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estiga enviat, ho considerarem una devolució.

Si vosté decidix exercir el seu dret de desistiment, haurà d'cumplimentar el corresponent Formulari de desistiment, indicant en número de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que ho va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que estos no hagen sigut oberts ni usats i conserven –si és el cas- el precinte o embalatge original. Açò no serà aplicable a la venda d'articles que puguen ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seua naturalesa, no puguen ser objecte de devolució, entre els que es troben els ebook i la resta d'articles inclosos en l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

En cas de produir-se la devolució, els gastos d'enviament van a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d'este supòsit aquelles devolucions que es deriven d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En eixe cas, la llibreria es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec dels gastos de devolució i d'enviament. Si no poguera fer-se el canvi, es reintegrarà l'import. El reemborsament de l'import abonat es realitzarà pel mateix mitjà de pagament triat pel client.

13.    Jurisdicció Aplicable

En el cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si és el cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que dispose la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjuí de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seua demarcació. 

En el cas que es tracte d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdós parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de València (Espanya).